1 انتخاب ویزا
2 تکمیل فرم ثبت نام
3 تأیید اطلاعات
4 پرداخت الکترونیک

انتخاب ویزا
عنوان ویزاهزینه ویزامدارک موردنیازجزئیاتثبت نام
دعوتنامه توریستی ویزای ترکمنستان 5400000 ریال اسکن رنگی صفحه اول گذرنامه و اسکن یک قطعه عکس پرسنلیهزینه باترانسفرازمرز باجگیران به عشق آباد لطفا دربخش توضیحات درج فرمایید که چندبار به ترکمنستان سفر کرده اید. اگر اولین بار باشد بنویسید اولین بار وشماره تماس راهم قید فرمایید براي گروههاي 5 نفر به بالا.
دعوتنامه توریستی ویزای ترکمنستان 6120000 ریال اسکن رنگی صفحه اول گذرنامه واسکن یک قطعه عکس پرسنلیهزینه بدون ترانسفر ازمرز باجگیران تا عشق آباد لطفا درقسمت توضیحات درج فرمایید که چندبار به ترکمنستان سفر کرده اید.اگراولین بار باشد بنویسید اولین بار وشماره تماس راهم قید فرمایید.