1 انتخاب ویزا
2 تکمیل فرم ثبت نام
3 تأیید اطلاعات
4 پرداخت الکترونیک

انتخاب ویزا
عنوان ویزاهزینه ویزامدارک موردنیازجزئیاتثبت نام
دعوتنامه توریستی ویزای ترکمنستان 120$ ریال اسکن رنگی صفحه اول گذرنامه و اسکن یک قطعه عکس پرسنلیهزینه باترانسفرازمرز باجگیران به عشق آباد لطفا دربخش توضیحات درج فرمایید که چندبار به ترکمنستان سفر کرده اید. اگر اولین بار باشد بنویسید اولین بار وشماره تماس راهم قید فرمایید براي گروههاي 5 نفر به بالا.
دعوتنامه توریستی ویزای ترکمنستان 130$ ریال اسکن رنگی صفحه اول گذرنامه واسکن یک قطعه عکس پرسنلیهزینه بدون ترانسفر ازمرز باجگیران تا عشق آباد لطفا درقسمت توضیحات درج فرمایید که چندبار به ترکمنستان سفر کرده اید.اگراولین بار باشد بنویسید اولین بار وشماره تماس راهم قید فرمایید.