1 انتخاب تور
2 تکمیل فرم ثبت نام
3 تأیید اطلاعات
4 پرداخت الکترونیک

انتخاب تور
شماره تورعنوان تورتاریخ شروعتاریخ پایانقیمت تورجزئیاتثبت نام
86 تورتركمن صحرا ويژه 4 نفره هرهفته چهارشنبه هاازتهران ومشهدجمعه 3500000ریال ریال فول خدمات با يك گشت نيم روزي ويك گشت تمام روز .حداقل گروه 4 نفر قابل اجرا ميباشد اقامت در کلبه روستایی .
87 اكوتور گميشان هرهفته چهارشنبه از تهرانجمعه 2600000ریال ریال رفت وبرگشت باقطار،يك شب اقامت دركلبه صحرايي درمراتع شمال گميشان،صبحانه،نهار،شام ،بيمه حوادث،راهنماي محلي،بازديد از گلفشان منحصر به فرد نفتليجه گميشان ،