اطلاعات پروازهاي آبادان به مشهد (فرودگاه آبادان)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
5294 18:30 آتا
3737 08:30 آسمان

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
3737 08:30 آسمان
4128 19:15 زاگرس

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
4381 23:59 كاسپين
356 19:20 ايران اير
6294 20:00 تابان
3737 08:30 آسمان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
5294 23:55 آتا
3737 08:30 آسمان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
3737 08:30 آسمان
4128 17:15 زاگرس
4381 23:59 كاسپين
5294 23:39 آتا

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
6294 20:00 تابان
4381 23:59 كاسپين
3737 08:30 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
5294 20:00 آتا
3737 08:30 آسمان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما