اطلاعات پروازهاي تهران به زاهدان (فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
850 6:00 آسمان
478 6:15 ايران اير
1071 20:45 ماهان

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
382 5:45 ايران اير
850 6:10 آسمان
1071 20:45 ماهان

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
850 6:00 آسمان
478 8:50 ايران اير
1071 20:45 ماهان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
382 6:00 ايران اير
850 7:05 آسمان
1071 20:45 ماهان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
850 6:55 آسمان
478 10:10 ايران اير
1071 20:45 ماهان

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
382 5:55 ايران اير
850 6:05 آسمان
1071 20:45 ماهان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
382 5:55 ايران اير
850 6:00 آسمان
1071 20:45 ماهان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما