اطلاعات پروازهاي تهران به تبریز(فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
640 10:20 آسمان
343 15:40 ايران اير
642 21:10 آسمان

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
447 6:10 ايران اير

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
5248 5:30 آتا
640 5:50 آسمان
447 15:50 ایران ایر
343 17:40 ایران ایر

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
447 6:55 ايران اير
642 17:00 آسمان
343 21:20 ايران اير

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
640 10:20 آسمان
447 11:20 ايران اير
642 20:30 آسمان
443 21:05 ايران اير

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
640 10:25 آسمان
642 17:00 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
640 5:50 آسمان
447 17:15 ایران ایر
642 17:45 آسمان
443 19:55 ایران ایر

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما