اطلاعات پروازهاي تهران به شيراز (فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
324 09:00 ايران اير
3774 12:00 آسمان
3786 21:35 آسمان
3792 9:30 آسمان
3772 11:00 آسمان
1089 09:45 ماهان
426 15:40 ايران اير
3788 23:00 آسمان
1087 19:40 ماهان
1236 20:45 قشم اير
5223 20:50 آتا

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
424 7:05 ايران اير
1089 7:25 ماهان
3776 8:00 آسمان
3792 8:40 آسمان
3772 13:00 آسمان
1087 13:50 ماهان
422 16:00 ايران اير
3786 16:10 آسمان
232 17:20 ايران اير
3788 18:20 آسمان
3782 20:45 آسمان
4589 20:50 ماهان
3774 23:59 آسمان

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
234 6:10 ايران اير
1089 7:25 ماهان
984 7:50 ايران ايرتور
3776 8:00 آسمان
3786 8:45 آسمان
3792 9:30 آسمان
3772 13:00 آسمان
1087 13:50 ماهان
324 17:45 ايران اير
3788 18:15 آسمان
232 20:45 ايران اير
4589 20:50 ماهان
3790 23:30 آسمان
3782 23:59 آسمان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
424 7:15 ايران اير
1089 7:25 ماهان
3776 8:00 آسمان
3786 8:40 آسمان
3772 13:00 آسمان
1087 13:50 ماهان
3792 16:10 آسمان
3788 18:15 آسمان
3782 20:35 آسمان
4589 20:50 ماهان
324 21:15 ایران ایر
3790 23:30 آسمان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
234 6:05 ايران اير
424 7:20 ايران اير
3776 8:00 آسمان
3786 8:40 آسمان
3792 8:45 آسمان
3772 13:05 آسمان
1087 13:50 ماهان
984 14:35 ايران ايرتور
422 16:00 ايران اير
3788 18:15 آسمان
4589 20:50 ماهان
324 21:30 ايران اير
3790 23:00 آسمان
3774 23:59 آسمان

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1089 7:25 ماهان
3776 8:35 آسمان
3786 8:55 آسمان
3772 13:15 آسمان
1087 13:50 ماهان
232 17:20 ايران اير
3788 18:20 آسمان
4589 20:50 ماهان
324 21:15 ايران اير
3774 23:59 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
424 7:20 ايران اير
3776 8:35 آسمان
1087 13:50 ماهان
984 14:35 ايران ايرتور
324 17:45 ايران اير
3788 18:25 آسمان
4589 20:50 ماهان
3774 23:00 آسمان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما