اطلاعات پروازهاي تهران به اروميه (فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
858 16:45 آسمان
1277 10:35 قشم اير
5279 07:35 آتا
273 05:50 ايران اير

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
275 08:50 ايران اير
5277 19:25 آتا
858 21:40 آسمان
5279 07:45 آتا

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
273 7:00 ايران اير
858 10:30 آسمان
275 17:05 ايران اير

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
5279 05:55 آتا
1277 09:25 قشم اير
277 14:20 ايران اير

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
5279 5:45 آتا
1277 06:00 قشم اير
858 21:40 آسمان
277 15:15 ايران اير

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1277 06:00 قشم اير
279 19:10 ايران اير
5277 19:25 آتا

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1277 9:25 قشم اير
858 17:45 آسمان
5277 21:05 آتا
279 19:30 ايران اير

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما