اطلاعات پروازهاي تهران به کیش(فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
7025 14:30 کیش ایر
7081 17:30 کیش ایر

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
7055 6:20 کیش ایر
350 15:50 کیش ایر
7025 16:35 کیش ایر
7081 17:30 کیش ایر

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
7055 6:20 کیش ایر
7057 11:30 کیش ایر
7021 14:00 کیش ایر
350 15:50 کیش ایر

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
7055 6:20 کیش ایر
7057 11:05 کیش ایر
350 14:50 کیش ایر
7025 16:35 کیش ایر
7081 17:30 کیش ایر

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
7055 6:20 کیش ایر
7021 10:30 کیش ایر
7025 16:00 کیش ایر
7081 17:30 کیش ایر
350 19:25 کیش ایر
7057 20:20 کیش ایر

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
7055 6:20 کیش ایر
350 14:35 کیش ایر
7081 17:30 کیش ایر
7025 20:00 کیش ایر

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
7055 6:20 کیش ایر
7429 12:30 کیش ایر
350 15:25 کیش ایر
7025 16:35 کیش ایر
7081 17:30 کیش ایر
7057 20:05 کیش ایر

صفحه اصلي اطلاعات پروازها  رزرو بليط هواپيماتوجه ممكن است ساعات وبرنامه برخي از پروازها تغييركند جهت اطمينان بيشتررزروبليط هواپيما    را كليك كنيد.