اطلاعات پروازهاي تهران به اصفهان (فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1280 05:35 قشم اير
1282 21:00 قشم اير
4531 22:10 ماهان
1284 12:05 قشم اير
314 15:20 ايران اير

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
6233 18:00 تابان
1282 21:00 قشم اير
4531 22:10 ماهان
1280 05:35 قشم اير
220 06:20 ايران اير
238 20:50 ايران اير

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
6233 18:00 تابان
6231 18:00 تابان
4306 08:30 كاسپين
1284 12:05 قشم اير
254 16:40 ايران اير
1280 05:35 قشم اير
4531 22:10 ماهان
1282 21:00 قشم اير
252 07:00 ايران اير

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
6233 18:00 تابان
6231 18:00 تابان
4306 08:15 كاسپين
4531 22:00 ماهان
238 21:15 ايران اير
7497 09:00 كيش اير
1280 05:35 قشم اير
1284 12:05 قشم اير
1282 21:00 قشم اير

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
6231 18:00 تابان
62333 18:00 تابان
1280 05:35 قشم اير
1282 21:00 قشم اير
4531 22:10 ماهان
222 06:20 ايران اير
314 15:40 ايران اير
1284 12:05 قشم اير
4067 20:00 زاگرس

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
252 07:00 ايران اير
1280 05:32 قشم اير
254 22:10 ماهان
238 21:10 ايران اير

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
236 5:45 ايران اير
376 6:10 ايران اير

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما