اطلاعات پروازهاي تهران به اصفهان (فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
252 11:20 ايران اير
392 17:25 ايران اير

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
236 6:15 ايران اير
700 13:10 آسمان
220 21:10 ايران اير

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
254 16:50 ايران اير
220 21:30 ايران اير

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
868 6:00 آسمان
252 11:25 ايران اير
316 17:15 ايران اير
238 18:15 ايران اير
8042 21:05 ايران ايرتور

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
225 15:35 ايران اير

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
314 6:45 ايران اير
700 13:45 آسمان
254 15:45 ايران اير
220 21:40 ايران اير

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
236 5:45 ايران اير
376 6:10 ايران اير

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما