اطلاعات پروازهاي تهران به اصفهان (فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
236 6:50 ايران اير
222 14:50 ايران اير
392 16:50 ايران اير
729 20:00 آسمان

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
236 6:50 ايران اير
3807 12:15 آسمان
222 14:50 ايران اير
238 17:10 ايران اير
328 18:55 ايران اير
729 20:00 آسمان

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
236 9:00 ايران اير
254 16:05 ايران اير
392 16:40 ايران اير
238 18:10 ايران اير
220 21:40 ايران اير
729 22:00 آسمان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
316 6:55 ايران اير
236 9:00 ايران اير
3807 12:15 آسمان
222 15:25 ايران اير
238 17:10 ايران اير
328 18:55 ايران اير

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
236 10:45 ايران اير
225 15:55 ايران اير
329 16:40 ايران اير

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
314 5:25 ايران اير
3807 13:45 آسمان
236 15:25 ايران اير
254 16:05 ايران اير
583 16:15 آسمان
328 18:55 ايران اير
220 21:40 ايران اير

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
376 6:25 ايران اير
222 15:25 ايران اير
328 18:55 ايران اير
729 20:15 آسمان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما