اطلاعات پروازهاي تهران به بجنورد (فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
816 09:45 آسمان

يك شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
816 12:30 آسمان

دو شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
4569 07:20 ماهان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
816 09:55 آسمان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
4569 07:20 ماهان
816 09:45 آسمان

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
712 8:30 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
4569 08:45 ماهان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما