اطلاعات پروازهاي تهران به اردبيل (فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
3710 08:25 آسمان
499 10:50 ايران اير

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
493 10:25 ايران اير
5227 10:40 تابان
499 14:40 ايران اير

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
3710 17:05 آسمان
497 16:00 ايران اير
5227 12:20 آتا

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
497 10:50 ايران اير
3710 17:35 آسمان
3962 05:20 آسمان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
3710 17:35 آسمان
495 10:50 ايران اير
3962 05:20 آسمان
497 13:30 ايران اير

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
3710 14:10 آسمان
495 09:25 ايران اير

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
495 10:50 ايران اير
3710 13:25 آسمان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما