اطلاعات پروازهاي تهران به اهواز (فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
417 4:45 ايران اير
1096 5:00 ماهان
956 6:40 ايران ايرتور
4586 10:15 ماهان
774 15:50 آسمان
419 16:55 ايران اير
431 18:35 ايران اير

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
417 4:45 ايران اير
1096 5:00 ماهان
772 8:15 آسمان
4586 10:15 ماهان
431 16:25 ايران اير
419 17:15 ايران اير
988 17:45 ايران ايرتور

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
417 4:45 ايران اير
1096 5:00 ماهان
4586 10:15 ماهان
774 15:45 آسمان
419 17:15 ايران اير
1098 20:40 ماهان
988 20:45 ايران ايرتور
337 21:10 ايران اير

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
417 4:45 ايران اير
1096 5:00 ماهان
956 6:10 ايران ايرتور
4586 10:15 ماهان
419 16:55 ايران اير
335 18:00 ايران اير
1098 20:40 ماهان
988 20:45 ايران ايرتور
776 21:05 آسمان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1096 5:00 ماهان
4586 10:15 ماهان
774 15:30 آسمان
988 18:35 ايران ايرتور
1098 20:40 ماهان
335 21:25 ايران اير

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
417 4:45 ايران اير
1096 5:00 ماهان
4586 10:15 ماهان
335 17:00 ايران اير
419 17:15 ايران اير
776 20:55 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
417 4:45 ايران اير
772 8:15 آسمان
830 8:15 آسمان
419 16:05 ايران اير
1098 20:40 ماهان
335 21:40 ايران اير

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما