اطلاعات پروازهاي تهران به آبادان (فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
906 08:15 ايران ايرتور
265 11:45 ايران اير
914 17:10 ايران ايرتور
860 19:40 آسمان

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
914 19:10 ايران ايرتور

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
906 08:00 ايران ايرتور
914 16:15 ايران ايرتور
860 21:00 آسمان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
265 11:30 ايران اير
914 16:20 ايران ايرتور
860 19:40 آسمان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
906 19:30 ايران ايرتور

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
914 17:20 ايران ايرتور

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
906 07:30 ايران ايرتور
860 18:50 آسمان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما