اطلاعات پروازهاي تبریز به تهران

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
641 12:10 آسمان
342 22:45 ايران اير
643 22:50 آسمان

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
446 23:50 ايران اير

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
446 12:30 ايران اير
641 15:10 آسمان
5241 17:40 آتا
444 23:45 ايران اير
342 23:55 ايران اير

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
446 8:50 ايران اير
643 18:45 آسمان
342 23:15 ايران اير

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
641 12:10 آسمان
446 13:15 ايران اير
643 22:15 آسمان
442 23:00 ايران اير

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
641 12:10 آسمان
643 18:45 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
641 15:10 آسمان
643 19:30 آسمان
442 21:55 ايران اير
446 23:20 ايران اير
444 23:55 ايران اير

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما