اطلاعات پروازهاي اروميه به تهران (فرودگاه اروميه)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
859 19:10 آسمان
1276 12:35 قشم اير
273 08:00 ايران اير
5280 09:20 آتا
5278 20:50 آتا

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1276 08:00 قشم اير
5284 09:50 آتا
5280 18:30 آتا
5278 21:15 آتا
274 11:00 ايران اير

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1276 08:25 قشم اير
5278 21:30 آتا
859 07:00 آسمان
274 14:05 ايران اير

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
5280 08:00 آتا
1276 11:25 قشم اير
5278 20:30 آتا
274 16:30 ايران اير

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
5278 21:15 آتا
1276 08:00 قشم اير
274 17:25 ايران اير

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
276 13:20 ايران اير
278 22:05 ايران اير

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
276 11:25 ايران اير
278 21:50 ايران اير

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما