اطلاعات پروازهاي اصفهان به تهران (فرودگاه شهيد بهشتي)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
253 13:05 ايران اير
393 22:45 ايران اير
317 23:40 ايران اير

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
237 8:30 ايران اير
221 23:00 ايران اير
701 23:05 آسمان

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
255 13:00 ايران اير
221 23:15 ايران اير

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
869 10:50 آسمان
253 13:15 ايران اير
8043 19:00 ايران ايرتور
223 23:40 ايران اير
239 23:45 ايران اير
317 23:55 ايران اير

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
224 23:55 ايران اير

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
221 23:10 ايران اير
221 23:30 ايران اير
701 23:40 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
377 16:05 ايران اير

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما