اطلاعات پروازهاي بجنورد به تهران (فرودگاه بجنورد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
817 11:30 آسمان

يك شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
817 17:30 آسمان

دو شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
4568 09:20 ماهان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
817 11:40 آسمان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
4568 09:20 ماهان
817 11:30 آسمان

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
713 10:20 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
4568 10:45 ماهان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما