اطلاعات پروازهاي بندرعباس به تهران (فرودگاه بندرعباس)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1094 10:50 ماهان
725 10:50 آسمان
459 12:00 ايران اير
4592 17:55 ماهان
1092 20:40 ماهان
457 21:20 ايران اير

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1094 10:50 ماهان
455 11:55 ايران اير
4592 17:55 ماهان
1092 20:40 ماهان
457 21:20 ايران اير

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1094 10:50 ماهان
385 13:25 ايران اير
455 13:55 ايران اير
4592 17:55 ماهان
1092 20:40 ماهان
459 23:20 ايران اير

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1094 10:50 ماهان
459 12:00 ايران اير
4592 17:55 ماهان
1092 20:40 ماهان
457 23:45 ايران اير

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
725 8:25 آسمان
1094 10:50 ماهان
385 12:50 ايران اير
4592 17:55 ماهان
1092 20:40 ماهان
459 23:05 ايران اير

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1094 10:50 ماهان
455 12:55 ايران اير
4592 17:55 ماهان
1092 20:40 ماهان
457 21:20 ايران اير
459 23:35 ايران اير

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
4592 17:55 ماهان
1092 20:40 ماهان
725 21:55 آسمان
457 23:10 ايران اير

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما