اطلاعات پروازهاي اهواز به تهران (فرودگاه اهواز)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
416 06:40 ايران اير
1097 7:30 ماهان
4587 12:30 ماهان
957 13:30 ايران ايرتور
418 13:40 ايران اير
775 22:45 آسمان
430 23:55 ايران اير

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
416 06:55 ايران اير
1097 7:30 ماهان
4587 12:30 ماهان
773 14:30 آسمان
418 19:25 ايران اير
989 19:45 ايران ايرتور
430 23:25 ايران اير

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
416 06:55 ايران اير
1097 7:30 ماهان
4587 12:30 ماهان
418 12:30 ايران اير
775 22:40 آسمان
989 22:45 ايران ايرتور
336 23:05 ايران اير
1099 23:10 ماهان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1097 7:30 ماهان
416 12:00 ايران اير
4587 12:30 ماهان
957 13:00 ايران ايرتور
418 19:05 ايران اير
989 22:45 ايران ايرتور
777 22:50 آسمان
1099 23:10 ماهان
334 23:20 ايران اير

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1097 7:30 ماهان
4587 12:30 ماهان
775 22:25 آسمان
1099 23:10 ماهان
334 23:50 ايران اير
989 23:59 ايران ايرتور

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1097 7:30 ماهان
416 11:10 ايران اير
4587 12:30 ماهان
418 19:25 ايران اير
334 22:20 كيش اير
777 22:40 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
416 06:55 ايران اير
957 12:15 ايران ايرتور
418 12:30 ايران اير
773 15:45 آسمان
777 21:25 آسمان
1099 23:10 ماهان
334 23:35 ايران اير

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما