اطلاعات پروازهاي آبادان به تهران (فرودگاه آبادان)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
907 10:30 آسمان
246 13:55 ايران اير
861 21:30 آسمان
915 22:45 ايران ايرتور

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
915 21:15 ايران ايرتور

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
907 10:15 ايران ايرتور
915 18:25 ايران ايرتور
861 22:45 آسمان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
264 13:40 ايران اير
861 22:10 آسمان
915 23:30 ايران ايرتور

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
907 21:30 ايران ايرتور

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
915 19:30 ايران ايرتور

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
907 9:45 ايران ايرتور
861 21:00 آسمان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما