اطلاعات پروازهاي مشهد به ساري (فرودگاه شهيد هاشمي نژاد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
4322 12:30 كاسپين

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
6283 10:00 تابان
910 11:00 ايران ايرتور
1020 23:30 ماهان

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
6283 10:00 تابان
7489 11:15 كيش اير

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
4323 12:30 كاسپين
910 06:00 ايران ايرتور
1020 23:30 ماهان

چهارشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
6283 10:00 تابان

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
4323 16:30 كاسپين
7489 11:15 كيش اير
910 11:00 ايران ايرتور
1020 23:30 ماهان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
4323 14:15 كاسپين
1020 23:30 ماهان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما