شركت امواج كاسپين نمايندگي فروش بليط هواپيما دركليه مسيرهاي داخلي وخارجي،مجري تخصصي تورهاي تركمن صحرا
Log In
 
 
ثبت نام
رديف مسير پروازي رديف مسير پروازي
1 گرگان به تهران 21 تهران به بندرعباس
2 تهران به گرگان 22 بندرعباس به تهران
3 گرگان به مشهد 23 تهران به بجنورد
4 مشهد به گرگان 24 بجنورد به تهران
5 گرگان به زاهدان 25 تهران به چابهار
6 زاهدان به گرگان 26 چابهار به تهران
7 تهران به ساري 27 تهران به اصفهان
8 ساري به بندرعباس 28 اصفهان به تهران
9 بندرعباس به ساري 29 تهران به اروميه
10 ساري به مشهد 30 اروميه به تهران
11 مشهد به ساري 31 تهران به شيراز
12 ساري به شيراز 32 شيراز به تهران
13 شيراز به ساري 33 تهران به زاهدان
14 ساري به تهران 34 زاهدان به تهران
15 تهران به آبادان 35 تهران به كيش
16 آبادان به تهران 36
17 تهران به اهواز 37
18 اهواز به تهران 38
19 تهران به اردبيل 39
20 اردبيل به تهران 40

تذكر: ممكن است ساعات بعضي از پروازها در سال جاري جابجا شوند.

Log In
 
 
تركمن صحرا تركيه دبي تركمنستان