اطلاعات پروازهاي تهران به گرگان (فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
792   9:55 آسمان
798   21:10 آسمان
294 11:50 ايران اير

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
792 15:30 آسمان
798 21:10 آسمان

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
771 09:55 آسمان
3815 16:30 آسمان
569 21:40 آسمان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
771 09:50 آسمان
3815 13:40 آسمان
569 19:25 آسمان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
771 09:55 آسمان
3815 11:30 آسمان
569 21:10 آسمان

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
246 7:30 ايران اير
771 9:55 آسمان
3815 16:30 آسمان
659 21:40 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
771 11:00 آسمان
246 15:40 آسمان
3815 21:00 آسمان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما