اطلاعات پروازهاي تهران به گرگان (فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
630 09:55 آسمان
632 17:30 آسمان
       

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
246 12:05 ايران اير
630 10:55 آسمان
632 15:15 آسمان

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
628 11:00 آسمان
794 20:40 آسمان
796 22:10 آسمان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
771 06:35 آسمان
246 13:55 ايران اير
794 14:50 آسمان
796 20:50 آسمان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
792 06:40 آسمان
794 15:45 آسمان
796 17:30 آسمان

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
792 6:05 آسمان
246 7:30 ايران اير
794 16:55 آسمان
634 22:10 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
792 06:25 آسمان
794 15:45 آسمان
796 17:30 آسمان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما