اطلاعات پروازهاي تهران به اربیل

یک شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
976 05:05 امارات
978 22:45 امارات

دو شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1114 09:00 ماهان

سه شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
976 05:05 امارات
485 05:45 قطر

چهار شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
976 05:05 امارات
485 05:45 قطر
978 22:45 امارات

جمعه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
976 05:05 امارات
1114 09:00 ماهان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما