اطلاعات پروازهاي تهران به آنکارا

یک شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
620 07:30 ماهان
715 18:00 ایران ایر

سه شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
620 09:00 ماهان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
715 18:00 ایران ایر

پنج شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
620 07:30 ایران ایر

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما