اطلاعات پروازهاي اربیل به تهران

یک شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
445 16:40 قطر
950 17:55 امارات

دو شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
950 10:10 امارات
1113 10:45 ماهان

سه شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
950 17:55 امارات

چهار شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
447 12:50 قطر
950 17:55 امارات

پنج شنبه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
950 10:10 امارات

جمعه ها:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1113 10:45 ماهان
445 16:40 قطر

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما